ຂ່າວສານ

ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

 

ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ທາງດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ທີ່ຄົບວົງຈອນ ດ້ານຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣລ້ຽມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ ໃນລະດັບອາຊຽນພາຍໃນປີ 2015.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

 

• ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ​ເຊື້ອໄຟ​ ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່ຄົບ​ວົງ​ຈອນ.
• ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​​ ແລະ​​ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ.
• ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ລະດັບ​ພູມ​ມິ​ພາກ.
• ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ລາຄານ້ຳມັນ (03/09/2019)

 

> ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ...

ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ