ຂ່າວສານ

ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

 

ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ທາງດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ທີ່ຄົບວົງຈອນ ດ້ານຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣລ້ຽມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ ໃນລະດັບອາຊຽນພາຍໃນປີ 2015.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

 

• ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ​ເຊື້ອໄຟ​ ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່ຄົບ​ວົງ​ຈອນ.
• ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​​ ແລະ​​ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ.
• ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ລະດັບ​ພູມ​ມິ​ພາກ.
• ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ລາຄານ້ຳມັນ (19/07/2017)

ແຂວງ Plus Super 95
ກີບ/ລິດ
Plus Regular 91
ກີບ/ລິດ
Plus Diesel
ກີບ/ລິດ
ນະຄອນຫຼວງ
8.520 7.530 6.790
ຄຳມ່ວນ 8.550 7.560 6.820
ສະຫວັນນະເຂດ 8.550 7.560 6.820
ຈຳປາສັກ 8.580 7.590 6.850
ບໍ່ແກ້ວ 8.620 7.630 6.890
ຫຼວງພະບາງ 8.980 7.990 7.250

ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ