ການລົງທຶນ

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ລໍາດັບ ວັນທີ ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
1 23-05-2017 ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄຕມາດ 1 ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2017
2 19-05-2017 ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016
3 10-05-2017 ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບປີສີ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016
4 06-05-2017 ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ 2016
5 28-04-2017 ການແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ.
6 19-04-2017 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016.
7 29-03-2017 ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II/2017.
8 21-03-2017 ຊີ້ແຈງຄືນເນື້ອໃນກ່ຽວກັບມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ I/2017 ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017.
9 01-03-2017 ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ I/2017.
10 13-01-2017 ແຈ້ງການການງົດແບ່ງເງິນປັນຜົນຈາກຜົນປະກອບການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016

 

Petrotrade ໜັງສືຊວນຊື້

 

=> ຄະນະກຳມະການກຳກັບຫຼັກຊັບ: http://www.lsc.gov.la/

ລາຄານໍ້າມັນ (25/07/2024)

-> ອ່ານຕໍ່