• Pluscard ນະວັດຕະກຳໃໝ່ແຫ່ງການຕື່ມນ້ຳມັນ

    Pluscard ຈະຢູ່ຄຽງຄູ່ທຸກເປົ້າໝາຍການເດີນທາງ ທ່ານຈະບໍ່ກັງວົນກັບປັນຫາ: ນ້ຳມັນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ໃສ່ນ້ຳມັນບໍ່ເຕັມຕາມຈຳນວນທີ່ຈ່າຍ, ພະນັກງານບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ ຄ່ານ້ຳມັນໃຫ້ກັບລູກຫຼານຂອງທ່ານ...
  • 1
  • ນະວັດຕະກຳໃໝ່
  • ປ້ຳທີເປີດບໍລິການ
  • ກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມ
  • ນັກຮ່ວມລົງທືນ
save-card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 

ບັດຕື່ມເງິນ ລາຍເດືອນ

>>

Fleet-Card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 

ບັດຕື່ມເງິນ ລາຍເດືອນ

powered by Gantry

easy-card ຄຳອະທິບາຍປະເພດຂອງບັດ ພວກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. +
 

ບັດຕື່ມເງິນ ...

enhanced by RokBooster

 
image

Under constrctions

Please come back leter..

 

 
ptl-act 1

ຄວາມຮູ້ສຶກຜູ້ທີ່ຮ່ວມຂະບວນຄາລາວານການກຸສົນ ປີໂຕຣເທຣດ

ການໄດ້ເປັນຫົວເຮືອໃຫ້ແກ່ຂະບວນຄາລາວານການກຸສົນ ປີໂຕຣເທຣດ ມາໄດ້ 2 ປີ (ຈິງໆແລ້ວປີນີ້ເປັນປີທີ່ 3 ປີທຳອິດມາບໍ່ທັນເພິ່ນ) ເຮັດໃຫ້ໄດ້ແງ່ຄິດຫລາຍໆຢ່າງ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືການໃຫ້ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ໃຫ້ດ້ວຍໃຈສັດທາ ແລະ ປະນິພານແທ້ໆ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າຮອດຍາມບຸນຈິ່ງເຂົ້າວັດເພື່ອເຮັດບຸນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມເສຍສະຫລະວັດຖຸ ປັດໃຈ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຂອງ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງລາວ ຈຳກັດ

image

Under constrctions

Please come back leter..

 

ຜົນງານສື່ໂຄສະນາບໍລິສັດ

Error: Missing JW Player Object
Follow Us

ຜະລິດຕະພັນ ບໍລິການ

ຮູບພາບກິດຈະກຳ ບໍລິສັດ